Athena - pegasus: 1 coin

Athena - pegasus 115
Obv. Head of Athena to right.
Rev. Winged pegasus to left.
  • By Alessandro Calciati & Massimiliano Bertelli
  • Contact us