We are working to add other classifications...Volume I

Abakainon
Akragas
Alaisa
Alontion
Entella
Eryx
Halykiai
Herbita
Himera
Hipana
Iaitos
Kainon
Kalakte
Kephaloidion
Kronia
Lilybaion
Lipara
Mamertinoi
Messana
Motya
Nakona
Panormos
Segesta
Selinous
Solous
Thermai
Tyndaris
Ziz


Volume II - Syracuse

Octopus
Incuse square
Wheel - dolphins
Dolphin - scallop shell
Nymph head - octopus
Nymph head - hippocamp oct.
Female head - trident
Athena - hippocamp
Athena - sea star and dolphins
Dion
Timoleon
Apollo - Pegasus
Nymph pegasus
Pan syrinx
Kore - bull of Agathocles
Athena - pegasus
Athena - horseman
Athena - thunderbolt
Apollo - triquetra
Kore - biga
Kore - torch
Artemis Soteira - thunderbolt
Zeus - thunderbolt
Apollo - dog
Heracles - lion
Zeus - eagle
Pyrrhus
Kore bull of Hieron
Hieron II
Roman restriking on Syracuse
Roman RuleVolume III - available late 2018